Czytaj już od 1 zł
Poznaj ofertę

Regulamin

Informacje ogólne

Serwis Magazyn.BudujemyDom.pl prowadzony jest przez AVT-Korporacja Sp. z o.o. (dalej: AVT), zarejestrowaną przy ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000035930, NIP 5270200177, REGON: 012089491.

Korzystanie z usług oferowanych przez serwis oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

AVT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualnie obowiązujący tekst Regulaminu dostępny jest w każdej chwili w serwisie Magazyn.BudujemyDom.pl.

Opis usług

Serwis Magazyn.BudujemyDom.pl prowadzi sprzedaż magazynów Budujemy Dom, Czas na Wnętrze oraz Gardeners' World w wersji drukowanej (prenumerata) oraz sprzedaż elektronicznego dostępu do zasobów serwisu.

Zasobami serwisu są pełne wydania elektroniczne (w wersji html) magazynu Budujemy Dom oraz wydania specjalne Budujemy Dom oraz wydania elektroniczne (pdf) magazynu Czas na Wnętrze.

Zasady świadczenia usług

Wszystkie ceny podane w Magazynie.BudujemyDom.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Zamówienie polega na wybraniu przez Użytkownika modelu oferty z dostępnych na stronie, wypełnienie obowiązkowych pól w formularzu zamówienia, potwierdzenie go przez wciśnięcie „Zamawiam”.

Użytkownik po złożeniu zamówienia może, w terminie 14 dni kalendarzowych, odstąpić od zakupu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Użytkownik uzyskuje dostęp do płatnych zasobów serwisu natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.

Każdy zarejestrowany Użytkownik otrzymuje na wskazany przy rejestracji adres e-mail powiadomienia o nowych wydaniach magazynu "Budujemy Dom" oraz wydaniach specjalnych.

Wydania drukowane zamówionych tytułów wysyłane są w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12.

AVT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczenia zamówienia, które wynikły z winy Poczty Polskiej lub innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówień.

Opłacenie zamówienia może być zrealizowane za pomocą płatności on-line (Blik, karty płatnicze) lub przelewu na wskazane konto.

Płatności rekurencyjne (odnawialne) realizowane są przy pomocy kart kredytowych.

W przypadku płatności rekurencyjnych użytkownik powiadamiany jest za pomocą wiadomości e-mail (na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej) o każdorazowym odnowieniu zamówienia.

Użytkownik w każdym czasie trwania usługi może z niej zrezygnować. W takim wypadku kolejne płatności rekurencyjne nie będą pobierane.

Rezygnacji z płatności odnawialnych można dokonać wysyłając mail na adres prenumerata@avt.pl lub w panelu klienta w serwisie Magazyn.BudujemyDom.pl.

Reklamacje

Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Magazyn.BudujemyDom.pl można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres prenumerata@avt.pl lub w formie pisemnej, w formie listu poleconego, na adres: AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie, a Zamawiający otrzyma wyłącznie informację od AVT z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przekazując dane osobowe i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez AVT, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez AVT umowy sprzedaży towarów oraz plików, oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”). AVT może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane podmiotom realizującym wysyłkę w imieniu AVT oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS.

Dane osobowe Użytkowników są chronione przez AVT w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.

AVT jako administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych gromadzonych przez AVT, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z serwisu oraz systemu AVT.

Własność intelektualna

Wszystkie elementy serwisu internetowego Magazyn.BudujemyDom.pl - teksty, grafiki, itp., są własnością AVT. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z serwisu Magazyn.BudujemyDom.pl bez uzyskania zgody AVT jest zabronione.

Właścicielem praw intelektualnych do treści zawartych w oferowanych czasopismach, okładki prezentowanych czasopism, logotypy, itp., jest AVT. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody ze strony AVT.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług, podanych przez Użytkownika w ramach rejestracji i składania zamówienia, jest AVT.

AVT dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów AVT jako administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Klient wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Podanie przez Klienta jego danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania umowy.

AVT jako administrator danych osobowych informuje, że Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez AVT oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych po zakończeniu korzystania z usług. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane na żądanie wysłane mailowo na adres prenumerata@avt.pl.

Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

AVT na każde pisemne żądanie Klienta w terminie 30 dni poinformuje go w szczególności, jakie dane Klienta zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także usunie zgromadzone dane, które go dotyczą.

AVT może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta w szczególności, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec AVT z tytułu świadczenia na jego rzecz usług płatnych lub gdy Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są także w obowiązującej AVT Polityce prywatności.

Prawo odstąpienia

Klient może w terminie 14 dni odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej za pośrednictwem serwisu Magazyn.BudujemyDom.pl.

Odstąpienie od umowy uznaje się za zasadne przez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres prenumerata@avt.pl.

Oświadczenie powinno zawierać: Imię i nazwisko; numer transakcji; określenie produktu, który był przedmiotem umowy.

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towarów i usług wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwrot uznany za zasadny, tj. spełniający przesłanki określone w ustępie 7 zostanie wykonany w okresie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia przyjęcia rezygnacji, w formie przelewu na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność.

Przejdź do sekcji