Czy warto budować energooszczędnie?

Wzrost cen nośników energii, jaki czeka nas w najbliższej przyszłości, niekoniecznie musi przełożyć się na wzrost kosztów utrzymania, szczególnie w nowo realizowanych obiektach. Istnieje wiele sposobów uniknięcia tego zagrożenia. Wzrost jednostkowych cen nośników energii sprawia jednak, że wiele nowych technologii budowlanych staje się opłacalnych, a wznoszenie efektywnych energetycznie budynków jest uzasadnione.

Poziom efektywności energetycznej budynków jest zazwyczaj opisywany przez ich standard energetyczny, który z kolei określa maksymalną dopuszczalną wielkość zużycia przez budynek energii pierwotnej, końcowej albo użytkowej, wyrażoną najczęściej w kWh/(m2·rok). Standard energetyczny może być narzucony przez przepisy prawne (np. Rozporządzenie Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie) lub zdefiniowany przez twórców danej technologii (np. standard budynku pasywnego).

Zbliża się nieuchronnie termin (1

...