Odbiór robót

Jestem w trakcie wykańczania elewacji nowego domu. Niestety, mimo upominania wykonawców, efekt ich pracy nie jest zadowalający. Co w takiej sytuacji mogę zrobić - nie odebrać robót, nie zapłacić całości kwoty?

Gdy wykonawca zgłosi zakończenie robót zrealizowanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, inwestor jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole odbioru należy zawrzeć wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia albo oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia, przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy na podstawie rękojmi.

Odmowa odbioru przez inwestora może nastąpić jedynie w przypadku, gdy prace zostały wykonane niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie nadaje się do użytkowania. Niestarannie wykończona elewacja raczej do takich wad się nie zalicza.

Ponadto, jeśli od sporządzenia protokołu odbioru uzależnione jest wypłacenie wynagrodzenia, to dopuszcza się sporządzenie

...