Całkowita przepuszczalność energii słonecznej „g” dla przeszkleń

Z początkiem roku 2021 zmieniły się przepisy zawarte w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Zaostrzone zostały wymagania odnośnie np. izolacji termicznej przegród (w tym okien), ale warto też przypomnieć o wymaganiach które się nie zmieniły, a nie zawsze są przestrzegane np. o definicji „współczynnika przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g”, która dotyczy ochrony przed nadmiernymi zyskami ciepła od nasłonecznienia (poza stroną północną). Zjawisko szczególnie odczuwalne jest w pomieszczeniach latem przy dużych przeszkleniach.

Wybierając okna warto więc pamiętać nie tylko o współczynniku U, ale także o energii słonecznej g. Najłatwiej już na etapie projektu wybrać taki typ oszklenia, aby podany w deklaracji właściwości użytkowych dla szyby parametr g był mniejszy lub równy 0,35 (nie zaś 0,53 - jak w przypadku standardowej

...